ความรู้สึกของผู้สัมมนา

วิดีโอแสดงความรู้สึกของผู้เข้าร่วมสัมมนา

จากการเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรของคุณมนตรี แสงอุไรพรทุกหลักสูตร

โดยคุณบวรศักดิ์ ตรีพรวสุ

โดยคุณสุรพัฒน์  ป๊อกสา

โดยคุณศิริรัตน์ แยงไธสง

โดยคุณมารุต ลิ้มพัฒนะ

โดยทพ.ญ. วไลรัตน์ ทิพย์ดารารัตน์

Comments are closed.