ความประทับใจของผู้เข้าสัมมนา

วิดีโอแสดงความประทับใจสำหรับ

หลักสูตร “สร้างชีวิตที่ดี ด้วยการทำดี” โดยคุณมนตรี แสงอุไรพร

โดยพ.ญ.หฤทัย ไกรวพันธ์

โดยคุณไพฑูรย์ แสงประทีป

โดยคุณศกุนตา ธัม

โดยคุณมารุต ลิ้มพัฒนะ

โดยคุณธีร์รวุฒิ ดำรงเรืองทรัพย์

โดยคุณบวรศักดิ์ ตรีพรวสุ

โดยคุณสุวัฒน์ชัย โลห์ประเสริฐ

โดยคุณนิตยา มาแก้ว

โดยคุณวีณากร ลิ้มพัฒนะ

Comments are closed.